کتاب اقتصاد برای همه
تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)
کتابشناخت علوم انسانی، انتشارات همشهری، 1381
کتاب بینش اقتصادی برای همه
پوپولیسم ایرانی
مدیران و چالش های تصمیم گیری
ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی
اقتصاد بانکداری
تبین رشد اقتصادی
اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد
ایده های جذاب در گفتگو با بزرگان اقتصادی و مالی