تبین رشد اقتصادی

تبین رشد اقتصادی، مرکز پژوهش های مجلس، 1392، (به همراه آقای سعید شجاعی)