ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی

ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی، انتشارات کویر، 1390، (به همراه دکتر خیرخواهان) (لینک خرید اینترنتی کتاب از فروشگاه مجازی شهر کتاب)