تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)

تحلیل اقتصادی سیاست (درآمدی بر انتخاب عمومی)، نشر اندیشه، 1389