مدیران و چالش های تصمیم گیری

مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391