مصاحبه با تولاک

این مصاحبه با تولاک که از بنیانگذاران انتخاب عمومی است گرفته شده و توسط اینجانب ترجمه و در ماهنامه دنیای اقتصاد چاپ و سپس در مجموعه تحلیل اقتصادی سیاست منتشر شد.