مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » شعار همیشگی من

شعار همیشگی من

2017-06-17

شعار همیشگی من: اهل حمایت نامشروط از هیچ سیاستمداری از جمله آقای روحانی نیستم و از نقد اشتباهاتش دریغ نخواهم ورزید.