مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » چرا جناح اصولگرا ناراحت است؟

چرا جناح اصولگرا ناراحت است؟

2017-06-02

واقعا علت ناراحتی جناح اصولگرا را نمی فهمم. آنها بخش غیرانتخابی حاکمیت را در اختیار دارند که قدرت آن بخش اگر خیلی بیشتر از بخش انتخابی نباشد ابدا کمتر نیست. آیا همه را می خواهند؟ برای این سمت مسئله انتخابات ریاست جمهوری در حکم مسئله مرگ و حیات بود ولی برای آنها مسئله اعتلای قدرت! اگر مسئله اساسی این است که ترجیحات یک نوع تفکر در سیاست های عمومی لحاظ شود آنها به اندازه کافی و حتی بیش از کافی در حاکمیت بلندگو و سخنگو دارند ولی اگر همین ریاست جمهوری و مجلس از دست اصلاح طلبان برود دیگر هیچ نماینده و سخنگویی در حاکمیت ندارند. مردمی که در حاکمیت کسی صدایشان را منتقل نکند خود در خیابانها صدایشان را به گوش ها خواهند رساند. آیا از 88 درس نگرفته اند؟