مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » خاطره ای از استاد عزیزمان دکتر حسن ظهور

خاطره ای از استاد عزیزمان دکتر حسن ظهور

2017-05-29

من دانشجوی کارشناسی مهندسی بودم که در دانشکده جلسه دفاع از یک تز خیلی عالی برگزار شد. تز فوق العاده عالی نوشته شده بود ولی با کمال تعجب نمره 19.5 گرفت. دانشجوی مذکور از دکتر حسن ظهور که از برجسته ترین اساتید مکانیک ایران هستند سوال کرد که چرا 19.75 یا 20 داده نشد و ایشان این جواب را داد:‌ وقتی داوران نقدی می کردند شما با چنان قاطعیتی آنها را رد می کردید که دور از مشی دانشگاهی است. یک فرد دانشگاهی همواره احتمال ولو کوچکی را برای خطای خود در نظر می گیرد. تنها افراد سیاسی و مذهبی متعصب هستند که قاطعانه نظر می دهند.