مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » شادی پیروزی انتخابات

شادی پیروزی انتخابات

2017-05-20

شادی پیروزی در انتخابات مثل شادی قبولی کنکور است. از یک سو آدمی حق دارد که شاد باشد اما از سوی دیگر کم کم متوجه می شود که راه سخت و بلندی پیش رو دارد. ما هم معتقدیم که راه سختی پیش روی دولت آینده و شخص آقای روحانی است. باید به او کمک کرد تا این راه سخت را به درستی بپیماید تا کشور به وضعیت بهتری دست یابد. رای بالای ایشان پشتوانه و قوت قلبی است برای پیمودن این راه سخت. ان شالله موفق باشد. این انتخابات یک وزن کشی سیاسی هم بود و اصولگرایان به تدریج باید تلخی اینکه در اکثریت قرار ندارند را باور کنند. به امید اینکه وزن سیاسی آنها در حاکمیت با میزان رای شان موزون گردد. پیام اکثریت همراهی با شعار امنیت آزادی اعتدال و آرامش بود و پیام اقلیت تاکید بر مبارزه با فساد، رسیدگی بیشتر به محرومان، توجه افزونتر به بیکاری و نهایتا تاکید بیشتر بر ارزشها. آقای روحانی برای اینکه رئیس جمهور 100 درصد جامعه باشد باید به همه این مطالبات توجه کند و آنها را لحاظ نماید. https://telegram.me/ali_sarzaeem