مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تفاوت نگاه از دور و نزدیک

تفاوت نگاه از دور و نزدیک

2017-05-13

 دوست خوبم آقای دکتر علیخواه مطلبی نوشت در مورد نصب عکس همسر در محل کار که من هم برای معرفی کانالش آن را بازنشر دادم https://t.me/Fardinalikhah/399 تنها یک خاطره می خواهم بیان کنم. در بلژیک بود که دیدم استادم عکس همسرش را روی میزش گذشته است. برایم تعجب آور بود و علت آن را سوال کردم. پاسخ داد این را برای جلوگیری از مزاحمتها و پیشنهادهای دوستی مکرری که از سوی خانمها عرضه می شود گذاشتم یعنی نصب این عکس سیگنالی از آنست که من رابطه خانوادگی خوبی دارم و ... . تفاوت نگاه از دور و نزدیک در همین است. غرب از دور به شکلی است و از نزدیک به شکلی دیگر. ما نیاز به نگاه از نزدیک به تمدن غرب داریم.