مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » یادداشت های روزانه وبسایت » استراتژی متنوع سازی در استات اویل

استراتژی متنوع سازی در استات اویل

2015-02-24

یکی از دوستان من نکته جالبی را در مورد شرکت استات اویل برایم نقل کرد. وی می گفت که این شرکت گفته که هم اکنون تعریف یک کارمند استات اویل این است: یک مهندس مرد 40 ساله نروژی. آنها استراتژی خود را متنوع سازی قرار داده اند یعنی می خواهند که زنها نسبت قابل توجهی در آینده شرکت داشته باشند. ترکیب سنی هم متنوع شود و سهم جوانان زیاد شود. دیگر کارمندان شرکت منحصر به نروژی ها نباشد بلکه از ملیت های مختلف در این شرکت حضور داشته باشند.

واقعا درک اینکه تنوع چقدر خوب است برای ما که در فضای بسته ایران بزرگ شدیم قدری سخت است و از این زاویه بسیار زیان می کنیم.