مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات ترجمه » اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین

اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین

2015-03-18

مقاله دکتر هادی صالحی اصفهانی تحت عنوان اقتصاد سیاسی قیمت گذاری بنزین در نشریه اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 294 زمستان 1392 منتشر شد.