مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » مدیران و چالش های تصمیم گیری

مدیران و چالش های تصمیم گیری

2015-01-08

مدیران و چالش های تصمیم گیری، انتشارات آریانا، چاپ دوم، 1391