مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات علمی » اقتصاد ایران پس از تحریم

اقتصاد ایران پس از تحریم

2015-12-28

فایل موجود در پیوست، نوشته اینجانب با عنوان اقتصاد ایران پس از تحریم است که در کتاب جستارهایی در ایران پساتوافق توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ مرداد 1394 منتشر شده است