مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » مقالات علمی » اقتصاد انتخابات

اقتصاد انتخابات

2015-12-28

متن موجود در پیوست نوشته اینجانب است که پیرامون فلسفه پارلمان از منظر اقتصاد و رفتارهای اقتصادی نمایندگان مجلس و تاثیر انتخابات بر سیاست گذاری های اقتصادی نوشته شده است. این مقاله در کتاب جستارهایی در ایران در آستانه انتخابات توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به تاریخ آبان 1394 منتشر شده است.