مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » کتاب های ترجمه » اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد

اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد

2015-01-08

اقتصاد کلان مدرن، مکاتب اقتصاد کلان در گفتگو با بزرگان اقتصاد، در دست انتشار (به همراه دکتر جبل عاملی)