مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 983

تلگرام نوشته - 983

2017-03-27

نکته چهارم و جمع بندی- من یک سیاستمدار در تعریف درست را ترجیح می دهم یعنی کسی که عقل سلیم دارد، سلامت نفس دارد، به لحاظ مالی از حداقل خوبی برخوردار است و در برابر وسوسه فساد مقاوم بوده و تجربه غنی زندگی در داخل و حتی الامکان در خارج داشته و شناخت خوبی از بخشهای مختلف جامعه پیدا کرده است. البته اگر از تخصصهای گفته شده یعنی اقتصاد شهری، حقوق شهری، برنامه ریزی شهری، معماری و مدیریت شهری بهره مند باشد بهتر است. اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که ورزشکاران و هنرمندان هم باید در شورا باشند تا نمایندگی منافع آن قشر را بکنند ولی تصور می کنم هم حضور پرتعداد آنها زیانبار است و هم نوع اقتصاد ورزش که در کشور ما شکل گرفته آنها را در برابر فساد آسیب پذیرتر از دیگران کرده است. به همین دلیل با حضور ورزشکاران مخالفم و ترجیح می دهم دیگران منافع این قشر را نمایندگی کنند. https://telegram.me/ali_sarzaeem