مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 979

تلگرام نوشته - 979

2017-03-26

خاطرتان می آید که در مورد امیدها و حسرتها در شروع ترم مطلبی نوشته بودم و از انگیزه کم دانشجویان برای تحصیل و درس خواندن شکایت کرده بودم؟ https://t.me/ali_sarzaeem/794 استاد بزرگواری به نام دکتر لطفعلی بخشی که سابقا در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تدریس می کردند با پیامی دلنواز مرا نواختند و نسبت به ناامیدی نهیب زدند و وعده دادند که راه حلی که خود در زمان تدریس به کار می بستند را معرفی کنند. دیروز عیدی خود را از ایشان گرفتم و توضیحاتشان را دریافت کردم. دریغم آمد که تنها من از این عیدی بهره مند باشم و از دوستان آن را مضایقه کنم. باشد که شادیهایمان را قسمت کنیم