مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 940

تلگرام نوشته - 940

2017-03-11

پیرامون همایش دولت پژوهی 2): تمایز سمینار علمی از منبر و تریبون سخنرانی میان سمینار علمی و منبر و تریبون سخنرانی تفاوت زیادی وجود دارد. اولین فرق سمینار علمی با منبر و تریبون سخنرانی این است که علی الاصول باید منطق مهمتر از نام افراد باشد و استدلال افراد مقدم بر شهرت آنها گردد. به همین دلیل در سمینار علمی باید یک بحث‏کننده discussant وجود داشته باشد که اظهارات یک سخنران را به چالش کشد و او را وادار به دفاع از ایده اش کند. در واقع مسئولیت اصلی یک مدیر پنل، تنها تنظیم وقت نیست بلکه جمع بندی نکات اصلی و نقد آنهاست. اگر تعداد پانلها کم شود و یا برخی موازی هم برگزار شود فشار زمانی روی یک پانل کمتر می شود و بهتر می‌توان عرف یک سمینار علمی را رعایت کرد. دومین فرق یک سمینار علمی و ارائه‌های آن این است که تا جای ممکن افراد موضوعات خاص را مطرح می‌کنند و از کلی گویی دوری می‌کنند اما متاسفانه در برخی از ارائه‌ها مثل ارائه دکتر راغفر کلی گویی زیاد بود. فرق ارائه علمی با سخنرانی منبری در این است که ادعای مشخص، کوچک و خاصی عرضه می شود و بلافاصله شواهد مربوطه عرضه می گردد. این شواهد اگر از چند مثال گذار کند و نظام مند عرضه شود قابلیت پذیرش علمی خواهند داشت. ذکر اعداد و ارقام برای این مقصود ضروری است. در منبر سخنرانها خود را مقید به عرضه منبع و رفرنس نمی‌کنند ولی در ارائه علمی این امر ضروری است. استفاده از پاورپوینت از ساماندهی مطالب حکایت می کند و تا حدی احترام سخنران برای همایش را نشان می‌دهد. https://telegram.me/ali_sarzaeem