مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 935

تلگرام نوشته - 935

2017-03-10

پیرامون همایش دولت پژوهی 1): ضعف سیاست پژوهی ضعف دانش مرتبط به دولت، در ضعف تحقیقات راجع به دولت هم منعکس شده است یعنی سیاستگذاری دولت در حوزه های مختلف کمتر در معرض تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. شاهد مثال اینکه واقعاً چند کتاب به درد بخور در عرصه سیاست فرهنگی، سیاست انرژی، سیاست مسکن، سیاست صنعتی و غیره در ایران سراغ دارید؟ همه این ضعفها در شرایطی رخ می دهد که دولت بازیگر بزرگ و تاثیرگذاری در جامعه ایران است. اخیرا دوستی از سوی مرکز بررسیها برای شرکت در یک کارگاه ارزیابی سیاستی به انگلیس رفته بود و عنوان می کرد که اکثر شرکت کنندگان از کشورهای در حال توسعه بودند و حتی از سازمانهای مردم نهاد این کشورها که می خواستند ببینند با چه روشهای علمی می توان اطمینان یافت که اجرای یک سیاست موثر بوده است یا نه. نکته جالب توجه این بود که پیشرفتهای جالبی در این زمینه صورت گرفته است ولی در کشور ما از آنها اطلاع لازم وجود ندارد. این ضعف خود را در همایش دولت پژوهی هم نشان داد. جز دو یا سه مقاله خیلی خاص که تا حد کمی به یک سیاست پرداخته بودند، هیچ مقاله دیگری به طور خاص اثرات یک سیاست را مورد ارزیابی قرار نداده است. کلی گویی و کلی بافی شیوه صحیح سیاست پژوهی نیست. هر سال دهها سیاست اجرا می شود که اثر برخی منفی و برخی مثبت هستند و اینها اموری نیستند که با چشم بتوان در موردش قضاوت کرد. باید آستین همت را بالا زد و آنها را ارزیابی نمود. متاسفانه هم تنبلی مانع آنست که ما سیاست پژوهی را دنبال کنیم و هم جهل یعنی با تکنیکهای سیاست پژوهی آشنا نیستیم و به همین دلیل به ناچار به کلی گویی متوسل می‏شویم. لازم به ذکر مجدد نیست که خودم هم مشمول این نقد هستم. امیدوارم در همایش دولت پژوهی سالهای بعد مقالات بیشتر و جدی تری در عرصه سیاست پژوهی را شاهد باشیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem