مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 934

تلگرام نوشته - 934

2017-03-10

پیرامون همایش دولت پژوهی 0): مقدمه یکی از امور عجیب در این کشور این است که با وجود اهمیت دولت، سه حوزه اقتصاد بخش عمومی، مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی حوزه‏های نسبتاً عقب مانده ای هستند و سالها با مرز علم در این حوزه فاصله داریم. حداقل در اقتصاد بخش عمومی تا همین سالهای قبل کتاب ماسگریو که متعلق به چند دهه قبل است، در ایران تدریس می‏شد. مدیریت دولتی که در واقع یک پوسته است و در آن بیشتر مدیریت شرکت های تجاری تدریس می شود و کمتر به مسائل خاص سازمانهای دولتی پرداخته می شود. دو رشته خط مشی گذاری عمومی و سیاست گذاری عمومی هم بسیار ضعیف هستند. همین بس که در یکی از این دوره ها، مباحث کمّی تدریس نمی شود. حال قضاوت کنید که چطور می شود سیاست پژوهی کرد بدون اینکه اثر سیاستها را به طور کمی سنجید! بر این اساس توجه دانشکده‌های علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد و حتی جامعه شناسی به دولت و سیاستهای دولتی امری میمون و مبارک است و باید به دانشگاه فردوسی مشهد بابت شروع این راه تبریک گفت و از همه اساتید و دانشجویانی که خالصانه در برگزاری این همایش تلاش شبانه روزی کردند تشکر کرد.به اعتقاد من در کنار تشکر و قدردانی، صداقت و خیرخواهی منوط به طرح انتقاداتی است که راه بهبود را نشان دهد. اگر نقدی از روی بدخواهی نباشد، مخاطب نیز در خواهد یافت که ناقد از روی دلسوزی و شفقت نکاتی را گوشزد کرده است و نقدهایش نافی زحمات کشیده شده نیست. پیشاپیش بگویم ممکن است بگویید که اکثر نقدها به ارائه خودت هم وارد است. از همین الان بگویم که من این نقد را رد نمی‌کنم و ادعای پاک دامنی ندارم و فکر می‌کنم که من هم باید مراقب باشم تا گرفتار جو مسمومی که در کشور هست نشوم یا بیش از این نشنوم. اصلا این امور را طرح می کنم تا خود را در مقابل دیگران متعهد کنم تا بعد از این کمتر به این خطاها مبتلا شوم. همانطور که به یکی از دوستان همایش گفتم ما نباید تشدید کننده یک سنت و رویه غلط باشیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem