مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 929

تلگرام نوشته - 929

2017-03-07

خوشه چینی: مقایسه اهل موفقیت و اهل رضایت استاد ملکیان امروز سه شنبه 17 اسفند در جمع فعالان اقتصادی در مورد اخلاق کسب و کار صحبت کردند. https://t.me/mostafamalekian/3487 و بخشی اول صحبت ایشان ناظر به مقایسه انسانهایی که دنبال موفقیت اند و انسانهایی که دنبال رضایت هستند. اهل موفقیت سه ویژگی دارند: 1) در مقام فکر و نظر پیوسته خود را در حال مسابقه با دیگران می بینند و در مقام عمل هم دنبال رقابت هستند. 2) آنها با دیگران در حداقل یکی از این موارد رقابت می کنند: 1- ثروت، 2- قدرت سیاسی، 3- حیثیت اجتماعی، 4- جاه و مقام، 5- شهرت، 6- محبوبیت، 7- علم و مدرک دانشگاهی 3) توفیق و عدم توفیق خود را در میزان جلو زدن یا عقب ماندن از دیگران می بینند. هوش فرزند و زیبایی همسر خود را نیز با دیگران مقایسه می کنند. به همین دلیل هم از داشته های خود به اندازه کافی لذت نمی برد. انسانهای اهل رضایت نیز سه ویژگی دارند: 1) خودشان را با خودشان مقایسه می کنند و امروز خود را با دیروز خود مقایسه می کنند 2) امروز خود را با دیروز خود در پنج زمینه مقایسه می کنند: 1- آرامش، 2- شادی، 3- امیدواری، 4- آشتی با خود، 5- معناداری زندگی 3) آنها وقتی خود امروز را با خود دیروز مقایسه می کنند اگر جلو زده باشند شادی درونی یا ابتهاج کسب می کنند و اگر عقب افتاده اند ولی در این عقب ماندن مقصر نبوده اند رضا به قضا می دهند ولی اگر مقصر باشند در پی جبران می روند. پس افراد اهل موفقیت بیشتر به نمودها کار دارند و افراد اهل رضایت به بودها! واقعیت این است که اکثریت افراد این دنیا اهل موفقیت هستند تا رضایت. واقعیت دیگر این است که روانشناسان ژرفا می گویند که اهل رضایت کامیاب ترند و اهل موفقیت معمولاً ناکام هستند. اخلاقی زیستن برای اهل رضایت به سود است و برای اهل موفقیت زیان کوتاه مدت و سود بلندمدت به دنبال دارد. https://telegram.me/ali_sarzaeem