مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 926

تلگرام نوشته - 926

2017-03-07

بخشی از ارائه من پیرامون پوپولیسم هر کسی که وعده دهد منافعی را نصیب مردم خواهد کرد ولی هزینه ای بابت آن به مردم تحمیل نخواهد کرد احتمالا یک عوامگراست زیرا در این دنیا منافع با هزینه همراه هستند. این شخص احتمالاً یا هزینه را به نسل بعد منتقل می کند (آینده فروشی) یا هزینه ها را به شکل غیرمستقیم به مردم تحمیل می‏کند (مثل تحمیل هزینه به بودجه عمومی و کسری بودجه) با این تعریف پرداخت نقدی یارانه اقدامی عوامگرایانه نبود اگر مبلغ پرداختی مبلغی کمتر از 45 هزار تومان تعریف می شد مثلا اگر 20 هزار تومان تعریف می شد این اقدام عوامگرایانه نبود زیرا دولت یک مبادله را با مردم سامان داده بود و این مبادله هم صریح بود نه ضمنی یعنی می گفت که سوبسید نمی دهم و به جای آن وجه نقد آن را پرداخت می کنم. پرداخت یارانه از وقتی عوامانه شد که کفه ترازو به سمت منافع مردم سنگینی کرد یعنی میزان پرداخت یارانه بیشتر از مقدار سوبسیدی بود که حذف شد. https://telegram.me/ali_sarzaeem