مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 898

تلگرام نوشته - 898

2017-03-01

ابتکار نشست آب و زندگی در دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست بطریهای آب دور از دسترس مهمانان ویژه که در ردیف اول می نشینند قرار داده شده بود چرا که برخی از آنها جزو مدیران سابق و مدیران فعلی بودند و می‏خواستند با این روش جدی بودن بحران آب را یادآور شوند. نکته جالب تر این بود که بطریهایی که روی میز شرکت کنندگان در پنل قرار داشت همه به عمد خالی بود. اینهم عکسش????????