مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 878

تلگرام نوشته - 878

2017-02-23

مرحوم آیه الله مجتهدی حدیثی از پیامبر نقل کرده که جالب است: • تنبل ترین مردم کسی است که کاری ندارد ولی ذکر خدا نمی گوید • بخیل ترین مردم کسی است که وقتی از جلوی دیگران می گذرد سلام نمی کند • دزدترین مردم کسی است که از نمازش می دزدد • توخالی ترین مردم کسی است که نام پیامبر می رود ولی از فرستادن صلوات خودداری می کند • عاجزترین مردم هم کسی است که دعا نمی کند. https://telegram.me/ali_sarzaeem