مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 871

تلگرام نوشته - 871

2017-02-21

گزیده ای از سخنرانی دکتر داوود فیرحی با عنوان حکمرانی حزبی-3 برخی اندیشمندان گفته اند که قانون انتخابات قانون اساسی دوم کشور است و حتی از قانون اساسی مهمتر است زیرا دروازه اجرای قانون اساسی است حزب دولتی و محفل های شخصی-خانوادگی پیامد عدم تعریف رابطه حزب و حکمرانی است. اوایل انقلاب حزب را ویروس وحدت شکن می دانستند ولی شهید بهشتی معتقد بود که ولایت فقیه با حزب بهتر ماندگار و اجرایی خواهد بود تا بدون حزب. اول انقلاب کسانی می گفتند که چون ولایت فقیه داریم نیاز به احزاب نداریم ولی دیدگاه مقابل می گفت که باید مسئولیت ها به دوش احزاب بیوفتد و ولی فقیه نقش داوری را بر عهده گیرد آیه الله مصباح اوایل حزب را حرام می دانستند ولی وقتی پایداری تشکیل شد گفتند که تشکیل حزب مصداق «تعاونوا علی البر و التقوی» است. برخی می گویند فرهنگ سیاسی ما ضد فعالیت حزبی است ولی معتقدم که اگر قوانین مربوط به انتخابات اصلاح شوند این فرهنگ به سرعت تغییر می کند و حزب جایگاه خود را در کشور پیدا می کند. https://telegram.me/ali_sarzaeem