مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 870

تلگرام نوشته - 870

2017-02-21

گزیده ای از سخنرانی دکتر داوود فیرحی با عنوان حکمرانی حزبی-2 حزب دوقلوی دولت مدرن است و تا وقتی دولت مدرن هست حزب هم هست و نمی شود آن را حذف کرد بدیلهای احزاب: 1) حکمرانی موجی یعنی یک حزب موجی درست می شود و به حکومت می رسد، 2) حکمرانی تک حزبی، حکمرانی شخصی و محفلی یک نوبت آقای هاشمی رفسنجانی علت تعطیلی حزب جمهوری را این امر اعلام کرد که چون این حزب رقیب نداشت آن را تعطیل کردیم زیرا فعالیت حزبی بدون رقیب نهایتا به دیکتاتوری حزبی می رسید. تحلیل شهید بهشتی: کسب قدرت و نگهداری آن به طور فردی ممکن نیست و اگر احزاب نباشند حفظ دیکتاتوری فردی جز با اتکا به افراد غیرپاسخگو ممکن نخواهد بود و نهایتا حکمرانی محفلی ایجاد می شود. قوانین در قبال احزاب چند روش را در پیش می گیرند: 1) حزب ممنوع می شود، 2) (مدل جواز) حزب مجاز است ولی به دولت ربطی ندارد یعنی در ساختار اداره دولت نقش ندارد. در ایران و اکثر کشورهای خاورمیان وضع اینگونه است. احزاب صرفا برای گرم کردن تنور انتخابات هستند ولی وارد حریم قدرت نمی توانند بشوند. در این حالت احزاب صرفا ماشین جمع کردن رای هستند. به واقع احزاب امری مکروه و گریزناپذیر قلمداد می شوند. 3) در این مدل (ترغیب) نامزدهای حزبی امتیازاتی بیش از نامزدهای مستقل خواهند داشت. اگر حزبی از یک تعداد نماینده بیشتر در مجلس داشته باشد از دولت کمک مالی می گیرد. گاه دادگاه ها به احزاب بها می دهند و دولت مشاور احزاب دارد. البته اگر این حمایت ها از حدی بیشتر شود زمینه دیکتاتوری را فراهم می کند. 4) در این مدل (الزام و تجویز) انتخابات طوری طراحی می شود که اداره کشور نهایتا از طریق حزب ممکن می شود. مثلا در آمریکا و ترکیه راه برای ورود مستقلها باز است ولی عملاً بعید است که کاندیدای غیرحزبی بتواند پیروز شود. https://telegram.me/ali_sarzaeem