مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 819

تلگرام نوشته - 819

2017-02-08

چند نکته: یکی اینکه چرا سن را 87 سال فرض کردیم درحالیکه امید به زندگی کمتر از 80 است. اگرچه مسئله خیلی حساس به این امور نیست ولی با توجه به اینکه زنان با فاصله سنی از مردان از دواج می کنند و بیشتر عمر می کنند قابل قبول است. اینکه چرا نرخ بهره را 10 درصد گرفتیم بازهم با نرخ های دیگر که بررسی شود مسئله فرقی نمی کند ولی این نرخ قابل دفاع است زیرا اگرچه الان نرخ بهره بالاست ولی از 3 یا 4 سال دیگر تک رقمی می شود. اگر بخواهیم نرخ بهره را کماکان 20 نگه داریم دیگر بی معنی است که حقوق بازنشستگی را پیوسته ثابت نگه داریم با وجود اینکه تورم داریم! ولی من فرض کرده ام که برای سهولت تورم نداشته باشیم. نکته آخر اینکه در فایل اکسلی که بر اساس آن سرمقاله روزنامه نوشته شده بود حقوق های بازنشستگی معادل 25 روز و 20 گذاشته شده بود اما در فایل اکسلی که اینجا گذاشتم نبود و الان اصلاح شد. متشکر از دوستی که تذکر داد