مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 811

تلگرام نوشته - 811

2017-02-08

بازنشستگی زودهنگام زنان و رانندگان قبلا عرض شد که مجلس در هنگام ارزیابی برنامه ششم توسعه مصوب کرده که زنان شاغل بتوانند پس از 20 سال فعالیت با 20 روز حقوق بازنشست شوند و مشابه همین برای رانندگان با ماخذ 25 سال و 25 روز تصویب شده است. حداقل برای اهل فن روشن بود که این مصوبه – که ظاهرا ناگهانی و در دقائق آخر بررسی یکهو مطرح شده و رای آورده- با مخالفت کارشناسان و صندوق ها روبرو شود. در واکنش به این انتقادات پیشنهاد دهندگان اینگونه از طرح خود دفاع کرده اند. http://www.isna.ir/news/95102918781/%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86 http://www.isna.ir/news/95102817624/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C http://www.isna.ir/news/95102717218/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B0%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1 پیشنهاد می کنم که لحظه ای با خود بیاندیشید و اشکال این دفاعیه ها را دریابید. نوشته زیر نقد من است که در روزنامه جهان صنعت منتشر شده است. یک اصولی هم هست که در این مواقع به آدمی که تخصص ندارد کمک می کند تا تصمیم درست بگیرد. یکی از این اصول این است که آیا ما باید مشوق تنبلی و راحتی باشیم یا سخت کوشی؟ آیا کشور ما به مرحله پسا صنعتی رسیده و باید به رفاه اندیشید یا در حال توسعه است و باید بیشتر تلاش کند؟ حداقل از این منظر هم که آدم به مسائل نگاه کند کمتر خطا می کند. انتظار درست تر از کسانی که متاسفانه حاکمان ما شده اند این است که قبل از تصمیماتی که بر زندگی مردم زیادی اثر می گذارد یک نیم چه مشورتی بگیرند. اگر خانم های مثلا نماینده مردم در مجلس می خواستند به تصور خود به نفع زنان کار کنند و تصویب می کردند که مثلا یک بار یک ربع سکه به همه زنان شاغل داده شود خیلی جای ناراحتی نبود چون یک بار بود و تمام می شد اما مصوبه اخیر مثل آنست که سالها هر ماه یک ربع سکه هدیه داده شود. یعنی چنین تصمیمی بار مالی بلندمدت دارد. از کدام جیب چنین هدیه ای داده می شود؟ در ادامه یک فایل اکسل می گذارم که با فروضی خیلی ساده نشان می دهد که اگر حقوق افراد در هنگام کار و بازنشستگی 1 میلیون تومان باشد و تا 87 سالگی زنده باشند و همه از 25 سالگی شاغل شوند و تنها 20 درصد حقوقشان حق بیمه بازنشستگی دهند تفاوت تا چه حد متفاوت خواهد شد. در این فایل عدد منفی یعنی به نفع صندوق است و عدد مثبت یعنی به زیان صندوق. البته چون خیلی فروض ساده کننده ای گرفته شده در هر سه حالت عدد منفی است اما میزان منفی بودن در حالتی که مجلس اخیرا مصوب کرده به شدت کاهش یافته است. حال اگر به واقعیت برگردیم و بپذیریم که با نظام فعلی صندوق های ما زیان ده هستند روشن می شود که با این مصوبات اخیر زیان صندوق ها به شدت افزایش خواهد یافت. یعنی نمایندگان ما یک محاسبه 5 دقیقه ای اینطوری هم بلد نیستند و قبل از تصمیم گیری انجام نداده اند؟ باید به حال خودمان متاسف باشیم که مجبور شدیم به چنین کسانی رای دهیم. باید به حال روالی که ما را به چنین تصمیمی کشاند هم تاسف خورد. https://telegram.me/ali_sarzaeem