مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 777

تلگرام نوشته - 777

2017-01-29

معنای تکریم چیست؟ فردا قرار است پیکر آتش‏نشانان فداکار با حضور مردم مشایعت شود و این را نوعی تکریم قلمداد می‏کنیم اما واقعا معنای تکریم چیست؟ به اعتقاد من تکریم بیش از آن که معطوف به پیکیر پاک آنها و اصولاً مردگان باشد معطوف به زندگان است. طبق آنچه که ما می‌دانیم مشایعت با جمعیت کم یا زیاد برای مردگان فرقی نخواهد داشت و در اعتقاد دینی ما، کارنامه اعمال است که تعیین‌کننده اصلی است. حداکثر فرق مشایعت زیاد یا کم جمعیت، تعداد فاتحه‌ای است که برای از دنیارفتگان خوانده و نثار می‌شود. این هم طبق احادیث در مقایسه با اعمال خیری که فرد در زمان حیاتش انجام می‌دهد ناچیز است. پس چرا از درگذشتگان تکریم می‌کنیم؟ برای اینکه به زندگان پیام دهیم که راه آنها را قدر می‌دانیم، آخر ما انسانهای بیچاره به این دلخوش هستیم که وقتی بمیریم تجلیل خواهیم شد با اینکه در تئوری می‌دانیم برای مرده ما این تجلیلها تفاوت چندانی نخواهد داشت. ما از آتش‌نشان‌های فدا شده تجلیل می‌کنیم تا به آتش‌نشان‌های زنده پیام دهیم که آنها را بابت شغلی که انتخاب کرده‌اند می‌ستاییم و بابت خدمات‌شان گرامی می‌داریم. می‌خواهیم با این مشایعت آنها را گرامی بداریم. در همین راستا می‌توان ادعا کرد که استقبال حاکمیت از هاشمی و تکریم وی بعد از مرگش، نیز بیش از آن که بابت سپاسگزاری و قدرشناسی از او باشد ناشی از دو امر بود. از یک سو ترجیح داده می شد که جسم بی جان هاشمی به سمبلی برای تعارض حاکمیت و ملت تبدیل نشود و حکومت هزینه ای بابت این امر ندهد و ثانیا علامتی به زندگان داده شد که اگر برای ایجاد یا تثبیت یا تداوم نظام در مقاطعی تلاش کنند یا کرده باشند قدرشان دانسته خواهد شد. به طورخاص این علامت به اصلاح طلبان زنده ارسال شد که اگر در مخالفت با حکومت از حدی جلوتر نروند در هنگام مرگ تکریم خواهند شد یا حداقل خوار و خفیف دفن نخواهند شد. بالاخره برای انسانهای پیر نیز این امور اهمیت دارد. وانگهی تکریم فردی که مرده و امکان مخالفت ندارد که زیانی ندارد. زنده مخالف دردسرساز است! اقبال مردم به مراسم تشییع هاشمی نیز همین گونه قابل تفسیر است. این رفتار مردم علاوه بر اینکه برای قدرشناسی از کسی بود که گمان می کردند خدمت کرده علامتی به دیگر سیاستمداران زنده بود که اگرچه رسانه های رسمی از نخبگان حامی اصلاحات حمایت نمی کند یا نمی توانند بکنند ولی مردم متوجه هستند و قدر آنها را می دانند. لذا اگر به پیگیری مطالبات مردم اهتمام داشته باشند مردم از تکریم آنها در هنگام مرگ (و زنده بودن در صورت امکان) دریغ نخواهند کرد. حتی وقتی که برای بزرگی مراسم تجلیل برگزار می‏شود در عین حال که می‌خواهند خود او را خوشحال کنند اما مخاطب اصلی دیگرانند یعنی وقتی که مثلا از یک دانشمند تجلیل می‌شود در عین حال که می‌خواهند او را خوشحال کنند می‌خواهند به جوانان و دیگران این پیام را دهند که اگر آنها نیز عمر و استعداد خود را صرف کارهای خوب نظیر دانش یا هنر کنند و جامعه را از این اقدامات منتفع سازند، جامعه از آنها نیز تجلیل خواهد کرد. در واقع وقتی که از کسی تجلیل می‌شود شرکت‌کنندگان خصوصاً جوانان در دل حسرت جایگاه فرد تجلیل شونده را می‌خورند و این انگیزه‌ آنها در جهت انجام کارهای سخت اما مفید برای جامعه را تقویت خواهد کرد. روشن است که این امر برای تداوم اقدامات مفید برای جامعه امری ضروری است. لذا ما از بزرگان (اعم از زنده یا مرده) تجلیل می‌کنیم تا دیگران این پیام را بگیرند که در راه منافع اجتماع گام بردارند. https://telegram.me/ali_sarzaeem