مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 728

تلگرام نوشته - 728

2017-01-18

روسای جمهور آمریکا و ایجاد جنگ-2 گفته می شود که آبراهام لینکلن کابینه ای تشکیل داد که در آن افرادی با دیدگاه های متعارض حضور داشتند. بسیاری از تاریخ نویسان این کار را تدبیر وی برای شنیدن دیدگاه های مختلف توصیف کردند و آن را تمجید نمودند. نویسنده مورد بحث یعنی Bruce Bueno de Mesquita تحلیل دیگری دارد. او می گوید جالب است. او می گوید که اگر کسی همکار شما باشد که پیوسته با دیدگاه های شما مخالفت کند شما تحلیلهای او را جدی نخواهید گرفت زیرا پیوسته او را مخالف دیده اید. ولی اگر همکار شما کسی باشد که بیشتر اوقات با شما موافق است، اگر یک زمان مخالفت کند شما مخالفت او را جدی خواهید گرفت و به استدلال او فکر خواهید کرد اما به استدلالهای فرد همیشه مخالف بهایی نخواهید داد. وی می گوید که لینکلن این کابینه غیریک دست را به دلیل زد و بندهایی که می کرد مجبور شد ایجاد کند. https://telegram.me/ali_sarzaeem