مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 724

تلگرام نوشته - 724

2017-01-17

یک حرف درست در جلسه تشریح «اقتصاد در دوره هاشمی»، آقای هاشم خانی-صاحب کانال اقتصاد اجتماعی_ نکته ای گفت که خیلی زیبا بود. گفت به نظرم در زمان هاشمی مسئله این بود که راه توسعه چیست و جامعه نسبت به انتخاب مسیر ابهام داشت. امروزه راه شناخته شده و ابهامها برطرف شده ولی مشکل امروز این است که تعارض منافع بخشهای مختلف مانع اجرای راه حلهاست. منافع بزرگی در تداوم وضع موجود است و این با منافع آتی کشور در تعارض است. به همین دلیل اگر در گذشته به اقتصاد نیاز داشتیم امروزه به اقتصاد سیاسی نیاز داریم! https://telegram.me/ali_sarzaeem