مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 701

تلگرام نوشته - 701

2017-01-15

تامین مالی پروژه یکی از مخاطبان در مورد راههای تامین مالی پروژه سوال کرده است. واقعیت آنست که کتاب صددرصد مورد تاییدی من برنخوردم و تاخیرم در پاسخگویی برای این بود که جستجو کنم و ببینم که آیا کس دیگری کتاب مناسبی می شناسد یا نه. در هر صورت سه منبع معرفی می‏کنم که تا حدی بهتر از بقیه هستند 1) قراردادهاي ساخت، بهره برداري، انتقال نوشته دکتر شیروی، این کتاب توسط یکی از اساتید حقوق نوشته شده و مدتها نایاب بود ولی ظاهرا اخیراً تجدید چاپ شده است. 2) ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، نوشته سید عباس موسویان، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391 3) بازار سرمایه اسلامی، سید عباس موسویان، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391 این دو کتاب که به لحاظ مفهومی همپوشانی هم دارند، به معرفی ابزارهای تامین مالی از بازار سرمایه می پردازد ولی اولا جامع نیست یعنی صندوقها مثلا صندوق های زمین و ساختمان را معرفی نمی کند و ثانیا تخصصی و فقهی است و به نیت کاربرد برای اهالی بازار نوشته نشده است.