مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 682

تلگرام نوشته - 682

2017-01-08

چرا مسئولان برخی اقدامات درست را انجام نمی‏دهند؟-3 در این نوشته مقصود من از اقدامات درست، اصلاحات اقتصادی است. سوال این است که اگر سیاست های اقتصادی ای وجود دارد که به زیان جامعه است و کارایی را در جامعه پایین آورده چرا سیاستمداران نسبت به اصلاح آن اقدام نمی کنند؟ آیا مسئله صرفاً این است که نمی دانند این سیاستها به زیان جامعه و اقتصاد هستند؟ به تدریج محققان اقتصاد سیاسی دریافتند که سیاستمداران تنها به هزینه-فایده اقتصادی یک پروژه توجه ندارند بلکه هزینه فایده سیاسی در انجام یک اصلاح اقتصادی انجام می دهند. اگر ببینند که به لحاظ سیاسی به زیان آنهاست از انجام آن خودداری می کنند ولی اگر ببینند که انجام آن به لحاظ سیاسی به نفع شان است آن را انجام می دهند. مشکل از وقتی شروع می شود که سیاستمدار در یک کشور دمکراتیک یا شبه دمکراتیک باشد و افق زمانی چهار سال را پیش روی خود داشته باشد. در چنین شرایطی وی با خود می اندیشد که انجام یک اصلاح اقتصادی ثمرات بلندمدت اقتصادی و زیانهای کوتاه مدت دارد و او باید هزینه سیاسی بدهند ولی نفع سیاسی آن متوجه دیگران خواهد شد. به همین دلیل در دمکراسی و شبه دمکراسی عدم اقدام به اقدام ترجیح داده می شود و مشکلات باقی می ماند تا به بحران تبدیل شود. مثال این موضوع قضیه هدفمندکردن پرداخت یارانه است. همه می دانند که پرداخت یارانه به بخش برخوردار جامعه اصلا توجیه ندارد. خصوصا در شرایطی که پول پرداختی نهادهای حمایتی به اقشار فقیر بسیار ناچیز است (کمتر از 70 هزار تومان در ماه). منطق اقتصادی می گوید که از قشر برخوردار یارانه را بگیر و به مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بده! یا حداقل کسری بودجه این طرح از بین برود. این منطق اقتصادی ساده سه سال است که اجرا نشده است. آیا مسئولان امر به این قضیه واقف نیستند؟ اصلا اینطور نیست که این ایده ساده را ندانند ولی هر وقت که ایده قطع یارانه بخش برخوردار جامعه را ارزیابی می کنند به این نتیجه می رسند که شر این قضیه یعنی هزینه سیاسی آن به نفع آن نمی ارزد. به همین دلیل دولت در این سالها تصمیم گرفته تا بگذارد تا تورم اثر اقتصادی یارانه را به لحاظ قدرت خرید صفر کند و دست به ترکیب موجود نزند. https://telegram.me/ali_sarzaeem