مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 663

تلگرام نوشته - 663

2017-01-04

زمینه های پوپولیزم در سخنرانی دیروز، دکتر درودی نکته جالبی گفت که با شما در میان می نهم. ایشان یکی از زمینه های پوپولیزم را شکاف معرفتی به بهانه تخصص عنوان کرد یعنی چون مسائل تخصصی شده اند متخصصان دیگر وظیفه خود ‏نمی دانند که دانش خود را به زبان ساده با توده مردم در میان نهند و چون مردم به هر حال در مسائل مختلف قضاوت خواهند داشت و این قضاوتها به شکل فشار سیاسی، افکار عمومی و حق رای ظاهر خواهد شد، دود آن به چشم خود متخصصان خواهد رفت. https://telegram.me/ali_sarzaeem