مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 625

تلگرام نوشته - 625

2016-12-27

منافع گفتگو با غیر هم تیپ ها مشغول خواندن کتاب دام های اجتماعی و مسئله اعتماد هستم. نکته جالبی دیدم که خوب است با شما در میان گذارم. محققی ژاپنی به نام یاماگیشی تحقیق جالبی روی دانشجویانی با استعداد ذهنی مساوی انجام داده و در آن مشاهده کرده که دانشجویان با اعتماد اجتماعی بالا در مقایسه با دانشجویان کم اعتماد در دوره تحصیلی شان عملکرد بهتری دارند. «تبیین یاماگیشی این بود که دانشجویان با اعتماد بالا ظرفیت بسیار رشدیافته ای برای تشخیص سایر دانشجویانی دارند که می توانند به طور سودمندانه ای ... با آنها در فرآیند یادگیری همکاری داشته باشند که همین امر به عملکرد آکادمیک بهتر آنها منجر خواهد شد». این تحقیق نشان می دهد بین اعتماد و هوش اجتماعی رابطه ای برقرار است. «هوش اجتماعی چیزی است که مردم آن را از طریق تعاملات گسترده با دیگر مردم، به ویژه آنهایی که همانند آنها نیستند می آموزند».... نتیجه جالب کتاب این است که «اگر ما خواهان سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی هستیم، باید شرایطی را پدید آوریم که در آن شرایط، افراد در سالهای نخست زندگی شان به کرات با افرادی که شبیه خودشان نیستند تعامل کنند» تحقق این خواست منوط به ایجاد مکانهای ملاقات اجتماعی غیرطبقه ای است یعنی جاهایی که از نظر قومی یا طبقه اجتماعی افراد تفکیک نشده باشند. یک لحظه به خودمان فکر کنیم. چقدر در زندگی با غیر هم تیپ های خود مجالست داریم؟ زندگی با هم تیپ ها اعتماد به نفس و عزتمندی را تقویت می کند زیرا آدمی دائما تایید می شود ولی از زندگی با غیرهم تیپ ها چیزهای جدید خصوصا چشم‏اندازهای نو به موضوعات قدیمی می‏آموزیم. این قضیه برای ما ایرانیها ضرورت بیشتری دارد زیرا بر خلاف کشورهای توسعه یافته، قطبی شدن شهرها در حال تشدید است یعنی در بسیاری از شهرهای بزرگ بالاشهر و پایین شهر داریم و این امر حتی در شهرهای کوچک ما هم در حال ایجاد است و همه اینها نشانگر این است که ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی روبه تضعیف است. https://telegram.me/ali_sarzaeem