مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 614

تلگرام نوشته - 614

2016-12-26

مسئولان صداوسیما پیوسته با پدیده از دست دادن مخاطب روبرو هستند و تصور می کنند با تدابیر فنی مثل افزایش شبکه، افزایش پوشش جغرافیایی ارسال سیگنال برنامه های این سازمان، ایجاد شبکه های استانی و امثالهم مسئله قابل حل است ولی خود آنها بهتر از هر کس می دانند که این خودفریبی یا همان تغافل است. تا زمانی که صداوسیما رویه صداقت، عدالت و بی طرفی را در مسائل سیاسی در پیش نگیرد مسئله اش حل نخواهد شد. مسئولان این سازمان نیز این را می دانند ولی چون حاضر به پذیرش الزامات آن نیستند به این راه حل تن نمی دهند. تدبیر اخیر آنها ورود به فضای مجازی است (!!!) که نوشته زیر به خوبی آن را نقد کرده است.