مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 563

تلگرام نوشته - 563

2016-12-08

گزارشی از همایش بیمه و توسعه-بخش دوم آقای همتی می گفتند که سود شرکت های بیمه خیلی پایین است چون هم رقابت شدید شده و هم برخی رشته های بیمه زیان ده است مثل شخص ثالث و درمان. از سویی حق بیمه ها اقساطی دریافت می شود ولی شرکت های بیمه باید دیه را حداکثر ظرف دو هفته پرداخت کنند. بعد گفت که شرکت های بیمه 14% عوارض می دهند که شامل مالیات هم می شود. وزیر اقتصاد در پاسخ گفت که بخشی از این عوارض برای هزینه کردن در امن کردن مسیرهایی بود که تصادف در آن زیاد رخ می داد. هدف این بود که هزینه خسارت بیمه ها کاهش یابد. اینک باید کمیته ای را بگذاریم و بررسی کند که آیا واقعا این پول که در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته صرف همین مقصود شده است یا نه. https://telegram.me/ali_sarzaeem