مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 560

تلگرام نوشته - 560

2016-12-07

بازار حرفهای سست داغ است. تبدیل ریال به تومان هیچ اثر منفی بر اقتصاد ندارد. تفصیل بیشتر شنبه