مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 555

تلگرام نوشته - 555

2016-12-06

پیام موجود در این عکس پیام درستی نیست و نوعی خطای استدلال در آن موجود است. کافی است در مقابل کسی چنین چیزی بگوید: «یک سال دیپلماسی را به کلی تعطیل می‏کنیم و کار را به شما نظامیان می‏سپریم به شرط آن که بلافاصله سراغ دولت نیایید که بگویید با این حجم تهدید بودجه نظامی دیگر کفاف دفاع را نمی‏دهد و بودجه ما را افزایش دهید». واقعیت این است که کشور هم به دفاع و هم به دیپلماسی و هم به آموزش مقدماتی و عالی و هم به بهداشت نیاز دارد. یک دیپلمات با اتکا به قدرت دفاعی می تواند در مذاکرات مانور کند و قدرت دفاعی کشور به توان اقتصادی وابسته است و توان اقتصادی به توسعه نظام آموزشی و غیره. نباید هیچ بخش از جامعه به این توهم فرو غلتد که دیگر بخشها اهمیت ندارند و صرفاً آنها مهم هستند. https://telegram.me/ali_sarzaeem