مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 549

تلگرام نوشته - 549

2016-12-06

خورد کاروانی غم بار خویش نسوزد دلش بر خر پشت ریش