مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 525

تلگرام نوشته - 525

2016-11-30

روزنامه شرق در صفحه اول خود مطلبی با عنوان سودآورترین راه آهن محبوس شده در ایران به قلم سیدحسین میرافضلی (مدیرعامل پتروشیمی جم) منتشر کرده است. متناسب با این نوشته، مطلبی را برای روزنامه شرق فرستادم (اگر چاپ کنند). فعلا اصل مطلب را نگاه کنید تا دیدگاه من هم شنبه عرضه شود. http://www.sharghdaily.ir/News/108804/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-