مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 522

تلگرام نوشته - 522

2016-11-30

در مورد تحولات نرخ ارز باید قدری صبر کنیم تا بازار آرام بگیرد و ببینیم که کدامیک از فرضیه هایی که می تواند مطرح باشد درست است: 1) اثر یکسان سازی؟ 2) اثرات رشد اقتصادی؟3) اثرات عدم قطعیت ناشی از ترامپ و سخت تر شدن تحریم بانکی؟ 4) یک هیجان کاذب یا سرریز مشکلات بخش بانکی بر بازار ارز. اگر در همایش های فرصت سرمایه گذاری سال قبل شرکت کرده باشید دیده اید که من پیش بینی کرده بودم که نرخ ارز به 4000 هم برسدhttps://telegram.me/ali_sarzaeem