مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 464

تلگرام نوشته - 464

2016-11-21

آموزه هایی از آدام اسمیت-2 یک قطعه از نوشته های آدام اسمیت خیلی مورد توجه کارل مارکس قرارگرفت و آن این قطعه است. اسمیت در کتاب ثروت ملل از چهار مرحلفه جامعه سخن می گوید که نخستین آن عصر شکار و پس از آن عصر شبانی و سپس عصر کشاورزی و سرانجام عصر تجارت است. در عصر شبانی یعنی آنگاه که مفهوم دارایی (مالکیت) پدید می آید، قانون و حکومت ضروری می شود. شکارچیان آنچه را به کف می آورند در دم مصرف می کنند. شابان گله ها را هم برای مصرف آینده و هم برای مصرف اکنون اهلی می کنند. دارایی باید در امان باشد و این در نظر اسمیت، نخستین هدف حکومت است. «حکومت مندی از آنجا که به منظور ایمن داشتن دارایی تشکیل می شود، در واقع برای دافع از توانگران در برابر مستمندان یا برای دفاع از دارا در برابر ندار شکل می گیرد». برگرفته از کتاب آدام اسمیت نوشته دیوید رافائل با ترجمه عبدالله کوثری از نشر ماهی https://telegram.me/ali_sarzaeem