مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 458

تلگرام نوشته - 458

2016-11-19

در رابطه با راهپیمایی اربعین راستش من این چند سال هرچه تقلا کردم نتوانستم خود را متقاعد کنم که این راهپیمایی اربعین، امری دینی است یعنی متقاعد نشدم که از درون دین به چنین چیزی توصیه شده باشد. لذا نوعی بدعت است یا اگر این کلمه بار معنای منفی دارد می توان گفت نوعی ابداع. ولی یک چیز این راهپیمایی برایم غبطه آور است. من کسانی که عازم این سفر شدند را در فرودگاه دیدم. شیدایی عجیبی در سراسر وجودشان به چشم می خورد. آدمی نوعی سبکی را در روحشان حس می کرد. احساس کردم روانه راه و مسیری هستند که برای چند روز هم که شده می خواهند خودخواهی های خود را فراموش کنند و اهل کرم شوند و با همدیگر کریمانه رفتار کنند. می گویند مرتضوی، کی و کی و کی هم رفته اند. حدس می زنم برای کسانی که آنجا هستند گذشته آدم ها مهم نیست مهم این است که همه معطوف به یک نقطه هستند و آن عشق به امام حسین است و هر کس این عشق را داشته باشد شایسته برخورد کریمانه خواهد بود. همه های و هوها و برچسب ها و خط و خطوط ها در پشت مرز جا گذاشته می شود و هر کس با یک کوله روانه می شود. ماشین ها، خانه ها، حساب های بانکی و القابها همه رها می شوند و حتی ملیتها گم می شوند. دیگر عجم و عرب فرقی ندارند و اینگونه به ناگهان نژادپرستیها ناپدید می شود. همه یک لقب می گیرند زایر حسین! برای من که این فضا و این جریان بسیار غبطه انگیز است. فیالیتنی کنت معکم. ای کاش من هم با شما بودم! https://telegram.me/ali_sarzaeem