مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 44

تلگرام نوشته - 44

2016-02-07

آدم بعد از این عکس نمی تواند زندگی ای مثل قبل داشته باشد در چه دنیای گندی زندگی می کنیم