مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 436

تلگرام نوشته - 436

2016-11-12

8- بخشی از وقت جلسات صرف تعارفات لوس و بی مزه است. ندرتاً صراحت کلام دیده می شود و به اعتقاد من یکی از مشخصات افراد جدی و موفق این است که در کلامشان صراحت دارند. آنها آنقدر شجاعت دارند که نظرشان صریح بگویند و آنقدر برای مخاطبان خود ارزش قائلند که اگر اشتباه کرده به او به صراحت یادآور شوند. من ندرتاً مدیر جلسه ای دیده ام که واقعاً فعال جلسه را اداره کند و تعارف را بگذارد کنار و بحث را با سوالات جدی، نقدهای واقعی و صریح به پیش ببرد. معمولاً همه افراد وقتی با خود هزینه فایده می کنند که آیا نقش واقعی خود را در پیش گیرند به این نتیجه می رسند که بگذار وضعیت به همین شکل ادامه یابد و شری ایجاد نشود! 9- در مجموع احساس من این است که عمرمان ارزشمندتر از آنست که در این جلسات تلف شود و باید کارهای مهمتری در زندگی برای خود تعریف کنیم تا به خیل شرکت کنندگان در جلسات بی حاصل نپیوندیم. من به این باور رسیده ام که از این جلسات نوعاً چیزی برای خود و یا کشور حاصل نمی‏شود. بهتر است که با جدیت به موضوعاتی مشخص پرداخت و با افرادی بسیار معدود که از پرتلاش بودن آنها مطمئن باشیم در جلساتی بسیار صریح و جدی دستاوردها و ایده ها و آموخته ها را به تبادل و اشتراک گذارد. من هرچقدر که به جلسات پرطمطراق بدبینم از حلقه های ساده و بی آلایش افراد زحمت کش و بی مدعا خوشبینم. امیدوارم من و شما هم از این دسته افراد باشیم. https://telegram.me/ali_sarzaeem