مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 431

تلگرام نوشته - 431

2016-11-09

لباس چهار فصل بپوشیم ما خوشحالیم که کشور چهار فصل داریم و یک پیامد طبیعی این امر آنست که تقریبا باید چهار نوع لباس متناسب با چهار فصل داشته باشیم. این چهار نوع لباس منحصر به لباس های بیرون خانه نیست بلکه لباسهای درون خانه نیز باید متناسب با گردش ایام تغییر کند. در بهار و تابستان در خانه لباس خنک و نازک بپوشیم و در زمستان لباس کلفت و گرم. آنچه این رفتار طبیعی ما انسانها را تغییر داده این است که با هزینه کردن از محیط زیست، در زمستان همان لباسی را در خانه و گاه محل کار می پوشیم که در تابستان می پوشیدیم. ما گاز می سوزانیم تا زحمت لباس گرم پوشیدن را قبول نکنیم. این کار بسیار غلط است. هر کس که به محیط زیست بها می دهد باید با این فرهنگ غلط که به واسطه نرخ پایین گاز فراگیر و فراگیر می شود مقابله کند. اگر به محیط زیست بها می دهیم و دوستدار محیط زیست هستیم با نهضت فراگیرشدن و استفاده مستمر کولرهای گازی، شوفاژها و بخاریها مقابله کنیم. ترامپ می آید و می رود ولی این محیط زیست تخریب شده و منابع طبیعی هدررفته است که در کنار ما می ماند. https://telegram.me/ali_sarzaeem