مسیر سایت: وبسایت شخصی علی سرزعیم » نوشته های تلگرام » تلگرام نوشته - 358

تلگرام نوشته - 358

2016-10-12

توکیونامه 4- ژاپن و آمریکا برای من سوال بود که آیا مردم ژاپن نسبت به آمریکا تنفر دارند یا نه؟ از ایرانی ها سوال کردم چنین جواب دادند که اگرچه بخشی از ژاپنی ها نسبت به بمباران هسته ای دل خوشی ندارند ولی اکثریت آنها معتقدند یا طوری تحت تبلیغات قرار گرفته اند که باور کرده اند این بمباران هزینه کمتری نسبت به تداوم جنگ بوده است. شاید ندانید که ژاپن ابرقدرتی بود که کل شرق آسیا از کره جنوبی، چین تا مالزی را در اختیار داشت و تخریبها، کشتارها و قتل عام های وسیعی انجام داده که کینه های تاریخی ایجاد کرده است. بسیاری از ژاپنی ها معتقدند قدرت آمریکا بود که ژاپن را مجبور کرد دست از جهانگشایی بردارد و بر توسعه اقتصادی متمرکز شود. شاید اگر آمریکایی ها ژاپنی ها را مهار نمی کردند ژاپنی ها به خاورمیانه هم می رسیدند! اگرچه ژاپنیها دست از نظامی گری برداشتند اما همان قاطعیت و نظم و اقتدار پولادین که در نظامی گری داشتند را به عرصه اقتصاد آوردند. یکی از دوستان که در یکی از شرکتهای معروف ژاپن – که همه می شناسیم- کار می کند می گوید که این شرکت واقعاً همانند پادگان اداره می شود و از انعطاف محل کار خبری نیست! ژاپنی ها آمریکا را یک ایده آل تصور می کنند و رفتن به آمریکا برایشان یک پیشرفت قلمداد می شود. هرچند نظم و انضباط شهری ژاپنی ها در آمریکا نیز ظاهراً وجود ندارد ولی آنها آمریکا را چیز دیگری می دانند و این امر تاثیرپذیری فرهنگی از آمریکا را موجب شده است. https://telegram.me/ali_sarzaeem